تکریم مشتری 

همواره مشتری ، داور نهایی صحت کیفیت و پایداری خدمات ارائه شده می باشد از این رو تکریم مشتری، حفظ پایداری و بدست آوردن سهم بازار، در بهترین شکل ممکن از طریق توجه جدی به نیاز های مشتریان فعلی و بالقوه امکان پذیر است.

رهبری و هدایت صحیح :

رهبران سازمان با نوع رفتار خویش ایجاد کننده شفافیت و ثبات در مقاصد سازمان هستند و همواره محیطی را فراهم می سازند که باعث توسعه و بروز خلاقیت های نیروهای سازمانی خواهد شد.

مشارکت و توسعه پرسنل :

تمامی توان بالقوه پرسنل سازمان زمانی به درستی بکار گرفته خواهد شد که ارزشهای مشترک و فرهنگ اعتماد متقابل و توانمند سازی در سازمان حاکم باشد.

یادگیری و نو آوری :

عملکرد سازمان هنگامی به بیشترین میزان خود خواهد رسید که مبتنی بر مدیریت دانش و به اشتراک گذاشتن آن همراه با فرهنگ یادگیری، نوآوری و بهبود مداوم باشد.

توسعه شرکای تجاری و شرکت های زیر مجموعه :

سازمان زمانی که یک رابطه ی سودمند متقابل با شرکای تجاری خود بر اساس اعتماد، مشارکت دانش و یکپارچگی داشته باشد ، توسعه مند و پیشرفته خواهد شد، از اینرو تعامل و تمرکز بر تعالی شرکتهای زیر مجموعه جزء سیاستهای ماهان نت خواهد بود.

مسئولیت های اجتماعی :

منافع بلند مدت سازمان و کارکنان آن هنگامی تامین خواهد شد که رویکرد های اخلاقی رعایت شود و سازمان با تقبل مسئولیت های اجتماعی از جمله شرکت در امور عام المنفعه و خیریه  بتواند گامی در جهت رشد جامعه خود بردارد.