اینترنت نسل چهارم ثابت (TD-LTE)

درباره خدمات اینترنت نسل چهارم

ماهان‌نت برای بهره‌مندی مشترکان خود از اینترنت پرسرعت TD-LTE و مطابق با تنوع نیاز کاربران، طرح‌های پرسرعت متنوعی را ارائه نموده است. شما می توانید با انتخاب هر یک از این طرح‌ها به همراهان ماهان‌نت بپیوندید.

اینترنت TD-LTE ماهان نت

بسته های پیشنهادی TD-LTE ویژه ثبت نام اولیه

بسته های اینترنت TD-LTE ماهان نت

یک ماهه

32 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

101400 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
چهل و پنج روزه

42 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

138600 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
چهل و پنج روزه

55 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

176000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
سه ماهه

90 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

288000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

100 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

400000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

200 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

600000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

600 گیگ اینترنت

سرعت تا 20 مگابیت بر ثانیه

1620000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
یک ماهه

10 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

45،000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
یک ماهه

22 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

74800 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
یک ماهه

70 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

210000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
چهل و پنج روزه

15 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

67500 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
چهل و پنج روزه

30 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

105000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
سه ماهه

40 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

160000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
سه ماهه

70 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

231000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
سه ماهه

100 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

305000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
سه ماهه

125 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

375000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
سه ماهه

185 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

536500 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

60 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

360000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

130 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

442000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

250 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

725000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

350 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

980000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
شش ماهه

500 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

1380000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

100 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

420000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

150 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

600000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

250 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

787500 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

400 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

1200000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

500 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

1380000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

700 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

2030000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
دوازده ماهه

1400 گیگ اینترنت

سرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه

3640000 تومان
طرح‌های TD-LTE، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

5 گیگ اینترنت

20000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

10 گیگ اینترنت

38000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

20 گیگ اینترنت

72000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

40 گیگ اینترنت

140000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

80 گیگ اینترنت

256000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

100 گیگ اینترنت

300000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
ترافیک اضافه

500 گیگ اینترنت

1200000 تومان
ترافیک های اضافه، ویژه مشترکین ماهان‌ نت است. برای خرید این طرح، به حساب کاربری خود در my.mahannet.ir مراجعه فرمایید.
? نکات زیر را مطالعه نمائید
  • در سرویس‌های زیر انتقال ترافیک وجود ندارد.
  • برای خرید ترافیک باید یکی از بسته‌های ترافیکی انتخاب شوند.
  • تمامی طرح ها از پشتیبانی 24 ساعته ماهان‌نت برخوردار هستند.
  • مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور، به قیمت‌های ذکر شده مالیات بر ارزش افزوده (معادل 9%) اضافه خواهد شد.
  • سرویس های مندرج در جداول فوق دارای تائیدیه 517345، 517340 ، 517341، 517342، 518028 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.
  • تمام سرعت‌های ذکر شده ثابت هستند و ماهان‌نت هر یک از سرویس‌ها را با تضمین 95 درصد اوقات، در دسترس مشترکان قرار می‌دهد.
  • خدمات عرضه شده به مشترکان ماهان‌نت مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
تماس با ماهان نت

تماس با ماهان نت

ما در هر لحظه از شبانه روز شنونده صحبت های شما و آماده ارائه مشاوره به شما هستیم.